TOP

Copyright / Auteursrechtvoorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Scala Bizzmedia of bij een aan haar gelieerde onderneming. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scala Bizzmedia niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in Schoenvisie (ongeacht de drager) of op schoenvisie.nl (of op gelieerde websites), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van Scala Bizzmedia wordt tevens uitdrukkelijk niet toegestaan. Het vermelden van Schoenvisie of schoenvisie.nl  als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen. Het auteursrechtvoorbehoud geldt tevens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.

Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van Schoenvisie of schoenvisie.nl dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via info@scalacrossmedia.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de hoofdredactie van Schoenvisie of schoenvisie.nl. Indien er toestemming wordt verleend, dan is de gebruikelijke vergoeding hiervoor € 0,30 per woord.

Scala Bizzmedia (en aan haar gelieerde titels en websites, waaronder Schoenvisie ) zoekt actief naar misbruik van haar auteursrechten en databankrechten. Scala Bizzmedia heeft een samenwerking met Auxen voor de handhaving van het auteursrecht, voor meer informatie zie http://www.auxen.com/. Indien u inbreuk maakt op de rechten van Scala Bizzmedia wordt u gehouden alle hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor opsporing en de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

© Scala Bizzmedia