TOP

Gebruikersvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website en het platform Textilia en Schoenvisie. Bij het aanmaken van een account verklaart u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud te accepteren. Indien u de website bezoekt zonder account en gebruik maakt van onze diensten gaat u eveneens akkoord met deze voorwaarden.
 1. De website en het platform (hierna: “Textilia/Schoenvisie”) zijn een activiteit van Scala Bizzmedia. gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 90712757.
 1. Wij kunnen deze voorwaarden elk moment wijzigen en vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op Textilia/Schoenvsie zijn gepubliceerd, zijn deze van kracht. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u dat binnen twee weken aan ons te melden, bij gebreke waarvan u geacht wordt deze te hebben geaccepteerd. Als u tijdig bezwaar heeft gemaakt, blijven de oude voorwaarden voor u gelden, tenzij wij daarvan afzien.
 1. Het Privacy- en cookiebeleid van Schoenvisie/Textilia maakt deel uit van deze voorwaarden.
 1. Textilia/Schoenvisie is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden is aangeleverd, waaronder maar niet beperkt tot foto’s en teksten van andere gebruikers en informatie van adverteerders en wederverkopers. Evenmin is Textilia/Schoenvisie verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op Textilia/Schoenvisie wordt gelinkt.
 1. De voorwaarden en tarieven van een abonnement op Textilia/Schoenvisie staan op onze website vermeld. Voor vragen over uw abonnement kunt u contact opnemen met onze service afdeling via het contactformulier op de website.
 1. De rechten op de informatie die op Textilia/Schoenvisie staat, liggen bij ons of bij derden die ons toestemming hebben gegeven die informatie te publiceren.
 1. De informatie die op Textilia/Schoenvisie staat, mag uitsluitend worden gebruikt voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan commerciële uitingen te plaatsen op Textilia/Schoenvisie, in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor het plaatsen van commerciële uitingen op Textilia/Schoenvisie kunt u contact opnemen met onze advertentieafdeling via het contactformulier op de website.
 1. Textilia/Schoenvisie is als platform niet verantwoordelijk voor door derden aangeboden producten of diensten of voor de inhoud van op Textilia/Schoenvisie geplaatste advertenties en content van derden. Textilia/Schoenvisie is geen partij bij een overeenkomst tot het afnemen van een product of dienst van een derde en geeft geen enkele garantie ten aanzien van de kwaliteit daarvan. Indien u klachten heeft over een product of dienst die u via Textilia/Schoenvisie heeft afgenomen, dient u zich uitsluitend tot de aanbieder daarvan te wenden. Textilia/Schoenvisie zal uw klacht niet in behandeling kunnen nemen.
 1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door het gebruik van Textilia/Schoenvisie of door de (tijdelijke of blijvende) onmogelijkheid om Textilia/Schoenvisie te gebruiken. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst of gemiste besparingen, is uitgesloten. In geval van een kennelijke fout of verschrijving op Textilia/Schoenvisie kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.
 1. Het staat ons vrij een gebruiker de toegang tot Textilia/Schoenvisie tijdelijk of blijvend te ontzeggen of om Textilia/Schoenvisie tijdelijk of blijvend te sluiten. In geval van misbruik of frauduleuze handelingen zullen wij aangifte doen en behouden wij ons het recht voor passende juridische maatregelen te treffen.
 1. Op het gebruik van Textilia/Schoenvisie en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Indien u een vraag of klacht over Textilia/Schoenvisie heeft, kunt u die stellen via het contactformulier op de website. Een klacht dient binnen vier weken te worden ingediend na de gebeurtenis waar de klacht over gaat, bij gebreke waarvan wij uw klacht niet in behandeling hoeven te nemen. 

Versie: 1 juli 2023