TOP

Cast oriënteert zich op toekomst

Tijdens de ledenvergadering op 11 mei 2009 zijn de nieuwe beleidsplannen van Cast gepresenteerd.

Hier ging een strategische oriëntatie aan vooraf, bestaande uit veldwerk en deskresearch op basis van de ING sectorstudies 2007 en 2008 en het HBD rapport “2020 4 scenario’s toekomst detailhandel”. Het veldwerk bestond uit een aantal ronde tafelsessies met exposanten, enquêtes onder 283 detaillisten en diepte-interviews met 13 branche-experts. Daarnaast werd voor de leden het symposium Megatrends 2020 georganiseerd met als onderwerpen de ontwikkeling van China, retailing, ict, energie, vergrijzing en globalisering.

Het hele proces van strategievorming werd aangestuurd door het Cast-bestuur en begeleid door een werkgroep bestaande uit de volgende leden: Dominic Leijten (voorzitter), Albert Haan, Bert van der Tang, Loek van Dongen, Reijnier van Bommel, Paul van Lammeren en Lieke Poppe.

Schaalvergroting
Conclusies naar aanleiding van de strategische oriëntatie:

– De prognose is dat het marktaandeel van het grootwinkelbedrijf gestaag blijft groeien, evenals de consolidatie van de zelfstandige detailhandel. Het aantal zelfstandige midden- en kleinbedrijven in de branche blijft langzaam verder afnemen.

– De traditionele ondernemer zal zijn plaats moeten afstaan aan moderne actieve (jonge) ondernemers veelal met filialen. Deze doelgroep zal voor Cast steeds belangrijker worden.

– Ook verdere branchevervaging, ketenintegratie (monobrandstores) en globalisering zullen het beeld van de branche veranderen.

– De verwachting is dat de komende tien jaar de sector midden- en kleinbedrijf onder druk zal staan, maar door schaalvergroting, professionalisering en verjonging een belangrijke rol zal kunnen blijven spelen. De druk op de functie van agent zal toenemen en er zal ook in de tussenhandel sprake zijn van schaalvergroting. Tussenhandel met een flinke schaalgrootte blijkt een aantrekkelijke en professionele partner te zijn voor buitenlandse bedrijven en licentiegevers, goede kleinere agenten zullen waarschijnlijk blijven zorgen voor de gewenste pluriformiteit die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de branche.

– ICT biedt voortdurend nieuwe concepten voor front-, back office, internet, database management, audiovisuele technieken, narrow casting, multichannelling enz. Ook het consumentengedrag zal hierdoor in belangrijke mate beïnvloed worden.

Het is niet alleen voor Cast, maar voor de gehele branche van groot belang tijdig gebruik te maken van deze en andere nieuwe technieken. Consumenten zijn nog steeds gevoelig voor hypes- en trends. De snelheid waarmee die zich verspreiden wordt sterk vergroot door nieuwe communicatietechnieken, reizen en internet.

Kredietcrisis
De verwachting is dat de effecten van de kredietcrisis op Cast te overzien zullen zijn. De huur- en lidmaatschapscontracten zijn meerjarig en gezekerd met bankgaranties. Bovendien is er nog steeds een wachtlijst voor bedrijven die zich in Cast willen vestigen.

Uiteraard is Cast zich ervan bewust dat de grote mate van waardering die er nu is, uitsluitend gecontinueerd kan worden door sterke klantgerichtheid, dynamiek, innovatiekracht, flexibiliteit, een gezond financieel beleid en door continu in te spelen op marktontwikkelingen.

Bezoekersregistratiesysteem
Op basis van de strategische oriëntatie zijn er zeventien activiteiten geformuleerd die tijdens de Cast-ledenvergadering zijn goedgekeurd. Op 10 augustus is de nieuwe garderobe in de entreehal gereed. In de tweede helft van 2009 komen er aan vóór- en achterzijde van het pand CAST-lichtreclames, en wordt een start gemaakt met het breder bekend maken van Cast bij secundaire doelgroepen (confectie), met het verbeteren van de website en met een trendmatiger aanpak van de communicatie en de productpresentaties in Cast.

Ook wordt in het tweede halfjaar een studie gestart naar de wenselijkheid van structurele meerjarige werving van confectie en de Belgische en Duitse detailhandel in de grensstreek. Verder is besloten dat de inrichting van het centrale plein vernieuwd zal worden en dat ook de horecaservice op een hoger peil moet komen. In de tweede helft van 2009 komt er ook een studie naar de haalbaarheid van een bezoekersregistratiesysteem. Dit alles is er op gericht om bij een positieve uitslag de betreffende activiteiten in 2010 uit te voeren.

Verhuizing
Besloten is dat er in 2010 begonnen zal worden met het digitaliseren van de communicatie met de detailhandel en de leden én de mogelijke invulling van online diensten (virtualisering).

Veel aandacht zal worden besteed aan een voortvarende dynamische en projectmatige aanpak van de activiteiten, organisatie, personeelsbeleid en opleidingen.

Een ander zeer belangrijk onderzoek dat volgend jaar start is de studie naar de eisen die op langere termijn aan Cast gesteld zullen worden qua locatie, service, inrichting en gebouwcapaciteit. De mogelijkheden en eventuele consequenties van zowel handhaving van Cast op de huidige locatie als verhuizing naar een ander locatie zullen grondig afwogen worden.